Ana səhifə English    Azeri
Müqəddəslik
Ziyarətə hazırlıq mərhələsi

Saytın hazırlanması zamanı istifadə olunan və ümumiyyətlə mövzu ilə bağlı bəzi mənbələrin siyahısını məlumat məqsədilə təqdim edirik.

1. Qədirzadə Q., Abbasova S. «Asafkəf» mağarasına inam, onun tarixi kökləri.  «Sovet Naxçıvanı» qəzeti, 6.01.82. "Əshabi-Kəhf": Müqəddəslik, tarixilik, və inanclar sistemi. Bakı. Elm -2002.  Qədirzadə Q. Pərəstişlər, inamlar və tarixi həqiqətlər. «Sovet Naxçıvanı»qəzeti, 29.03.85. Qadir Qədirzadə. Naxçıvan tarixinin daş yaddaşı «Əshabi-Kəhf». «Naxçıvan» ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnal. Naxçıvan, 2000. Hacı Qadir Qədirzadə, «Əshabi-Kəhf»: yeni tapıntılar, tarixi həqiqətlər «Şərq Qapısı». 18.07.2002.

2.  İslam Ansiklopedisi. Türkiyə Diyanət Vakfı. İstanbul.1991, cilt 3, «Əshabi-Kəhf» bölümü, s.465-467.

3. Elmallı M.Hamdi Yazır. Hak dini Kuran Dili. Çelik Şura. İstanbul, 5-ci cilt,s.163.

4. Hacı Kadir Kadirzade. Nahçıvanda mukaddesler, eren ve evliyalarla ilgili kutsal yerlər. I Uluslararası Türk Dünyası eren ve evliyaları konqresi bildiriləri. Ankara, 1998.

5. Əbdürrəşid Əl-Bakuvi. Abidələrin xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri. Bakı, 1982,s.113.

6. Farruk Sumer. «Eshabi-Kehf»/yeddi uyuyanlar/. İstanbul, 1989.

7. Hacı Fəxrəddin Səfərli., Həmzə Cəfərov. Naxçıvan ziyarətgahları. 1989. Hacı Fəxrəddin Səfərli - Duaların Allaha Çatdığı yer - «Əshabi-Kəhf». Bakı.2002.

8. Sədrəddin Bəlaqi. Quran qissələri/ fars dilindən tərcümə edən Möhsün Nağısoylu/. Bakı. 1992,s.191-195.

9. «Qurani-Kərim» Azərbaycan türkcəsində açıqlama. Nəriman Qasımoğlunun qələmilə. Bakı, 1993.

10. Snesarev Q.P. Zaqadka Daku-Yunusa (istoriya odnoqo poiska). Sovetskaya Etnoqrafiya, Moskva. 1978, 5, s. 148-159.

11. Ebülqazi Bahadır Han. Türklerin soykütügü (səçərei Terakime).  1001 temel eseri.

12. Akgündüz Ahmet. Arşiv Bilgiləri işığında, Tarsus tarihi ve Eshabi-Kehf. İstanbul, 1993, Güler Yıldız, Ramazan Çakıroğlu. Mersin ili ve çevresində yer alan «Şeh (Şeyh Mikdad)» ve «Eshabi-Kehf» ile ilgili derlemeler. I Uluslararası Türk Dünyası eren ve evliyaları konqresi bildirileri. Ankara, 1998,s.577-579.

13. Prof.Dr. Hikmet Tanyu. Hacıbektaşda bazı inançlar ve adetler. Ankara, Aqustos, 1998, yıl 3, sayı 35, özel sayı, s.30.

14. Dr. Yaşar Kalafat. Kuzey Azerbaycan-Doğu Anadolu ve Kuzey Irakta eski türk Dini İzleri. Diri folklorik tabakalaşma. Ankara, 1998, s.233

15. Rudenko S.İ. Başkiri. İstoriko-etnoqrafiçeskie oçerki. Moskva-Leninqrad, 1955, s.317.

16. Mirəli Seidov. Azərbaycan xalqının soyunu düşünərkən. Bakı, 1989, s.268.

17. İsmayıl Oranlı. II bölüm. XIII Dersimizde bazı gelenekler ve inanc motivleri. Hacı Bektaş Veli araşdırma dergisi. Güz. 2000, 15, s.178.

18. Azərbaycan mifoloci mətnləri. Bakı, 1988, s.76.

19. Abdullayev B. Yağış daşı barədə qeydlər. Azərbaycan folklorşünaslığı məsələləri. Bakı, 1989, s.15.

20. Yaşar Kalafat. Güney Türkistandan Türkiyeye meseleler ve türk kultur kimliyi. İstanbul. 1995, s.27-28, mən.34.

21. Naxçıvan sancağının müsəffəl dəftəri. (Meherrem 1140 (27 avqust 1727). Ak. Ziya Bünyadov. t.e.n. Hüsaməddin Məmmədov Qaramanlı. Bakı, 1997, s.122-123.

22. Quliyev H.A., Bəxtiyarov A.S. Azərbaycanda qədim dini ayinlər və məişətdə onun qalıqları. Bakı, 1968, s.33.

23. Esin E. Ötürken Yış (Türk sanatında Ağaclı dağ hakkında notlar). Atsız Armağanı. İstanbul, 1976, s. 147-149.

24. Gömeç Saadettin. Gök Türk Tarihi. Ankara, 1997, s.37.

25. Qədirzadə Qadir. Doğumla bağlı hami ruhlar, şər qüvvələr və genetik əlaqələr. Ana yurttan Ata yurda. Türk dünyası. Ankara, ocak, 1994,s.71.

26. Azat Kaya. Balıkesirde yatırlar çevresinde oluşan inans ve gelenekler. V Milletlerarası Türk Halk Kültürü Konqresi. Gelenek, Görenek İnanclar Seksiyon bildiriləri. Ankara, 1997,

27. Ülkütaşr Şakir. Türk ve islam geleneyinde ağac. Ankara, 1963, s.18.

28. Orkun N.Namik. Eski türk yazıları. Ankara, 1987, s.40.

İnanclar sistemi - dağ-daş kultu.
İnanclar sistemi - su kultu.
İnanclar sistemi - ağac kultu.
"Əshabi-kəhf"lə bağlı yazılı ədəbiyyat
"Əshabi-kəhf"lə bağlı foto materiallar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ə S H A B İ  -  K Ə H F